ANA SAYFA

 

Poliçenin yenilenmesi-tecdit


Yargıtay 11 H.D.   Esas : 2003/004657   Karar: 2003/011568   Tarih: 08.12.2003 

 

 

Taraflar arasında görülen davada Ankara Asliye 1. Ticaret Mahkemesi'nce verilen ... tarih ve ....sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili ve davalı ... Sigorta aracılık Hiz. vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi .....tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

 

Davacı vekili, müvekkiline ait aracın davalı sigorta şirketine diğer davalı acentası aracılığıyla kasko sigortası ile sigortalandığını, sigorta poliçesinin son gününün cumartesi gününe rastladığını,müvekkilinin davalı acentaya tatilin bittiği gün olan pazartesi günü için poliçenin yenilenmesi talimatının verildiğini, acentanın bunu kabul ettiği halde poliçeyi tanzim ederek müvekkiline vermediğini, aracın 13.2.2001 tarihinde kaza yapıp hasarlandığını, ancak düzenlenen poliçede başlangıç tarihinin olaydan sonraki tarih yazıldığını, hasar bedelinin ödenmediğini, ileri sürerek, 4.965.000.000.TL nin davalılardan faizi ile tahsiline, poliçe tarihinin 12.2.2001 olarak düzeltilmesine ve çekişmezliğin önlenmesine karar verilmesini talep etmiştir.

 

Davalı ....Sigorta vekili, davacıya acenta tarafından verilen yazının , acentada imza yetkisi olmayan stajer tarafından verildiğini, baskı sonucu bu yazıyı imzaladığını, poliçenin kazadan sonra düzenlendiğini , b.u şekilde hasarın teminat dışı olduğunu savunarak, davanın reddini talep etmiştir.

 

Davalı ....Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şti. , davaya yanıt vermemiştir.

 

Mahkemece, iddia, savunma , bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamından, poliçenin başlangıcından ve ilk primin ödenmesinden önce gerçekleşen hasardan dolayı davalı .... Sigorta Şirketinin sorumluluğunun bulunmadığı, ancak, acentanın kişisel kusuru nedeniyle sorumlu olduğu gerekçesiyle, davalı .... Sigorta hakkındaki davanın reddine, davalı acenta hakkındaki davanın kısmen kabulü ile 4.816.608.920.TL. nin 18.4.2001 tarihinden itibaren avans faizi ile bu davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

 

Kararı, davacı vekili ve davalı .... Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şti. vekili temyiz etmiştir.

 

1-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere , mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

 

2-Dava, kasko sigorta sözleşmesine dayalı tazminat istemine ilişkindir. Davacı vekili, davalı sigorta şirketi ile yapılan poliçenin 10.2.2001 tarihinde sona erdiğini , bu tarihin cumartesine gelmesi nedeniyle , 12.2.2001 tarihinde poliçenin yenilenmesi için diğer davalı acentaya talimat verildiğini, aracın 13.2.2001 tarihinde geçirdiği kaza sonucu hasarlandığını, buna karşın poliçenin acenta tarafından 15.2.2001 başlangıç tarihli olarak düzenlendiğini , ileri sürerek, araçta meydana gelen hasarın davalılardan tahsilini talep etmiştir. Davalı sigorta şirketine ait kasko Sigorta poliçesinde, poliçenin, 15.2.2001 tarihinde saat 11:26'da düzenlendiği yazılıdır. Kaza ise, 13.2.2001 tarihinde saat 11:00'da meydana gelmiş olup, bu ikinci poliçeye ilişkin prim ise, 16.2.2001 tarihinde ödendiği de uyuşmazlık konusu değildir.

 

Bir sigorta sözleşmesi döneminin bitmesinden sonra aynı taraflar arasında, aynı sigorta konumunda yeni bir sigorta poliçesi düzenlenmesi ilk sigortanın devamı yani, tecdidi niteliğinde olmayıp, yeni bir sigorta sözleşmesi sebebiyle düzenlenen yeni bir poliçe olarak kabul edilmesi TTK.nun 1294. ve 1295.maddelerinde yapılan değişiklikler gereğidir. Zira; özellikle TTK.1295. maddesindeki önceki metinde yer alan (aksine mukavelenin bulunmaması hali) yeni metinde yer almamış ve sigorta sözleşmesinden doğacak sorumluluğun başlaması için primin tamamının veya ilk taksitinin ödenmesi koşulu emredici bir şekilde hükme bağlanmış bulunmaktadır. Nitekim, dava konusu sigorta poliçesin yüzünde ilk poliçenin devamı niteliğinde olduğu da yazılmamıştır. Bu nedenle ikinci poliçenin yeni bir sigorta sözleşmesi olduğu duraksamaya meydan vermeyecek bir şekilde belli edilmiş bulunmaktadır. Yine, TTK.nun 1282 nci maddesi uyarınca, sigortacının sorumluluğu, primin ödendiği anda başlar. Dava konusu olayın meydana geldiği saatte henüz poliçe düzenlenmediği ve primin ödenmediği anlaşıldığından, davalı ... Sigorta Şirketinin dava konusu olay nedeniyle sorumluluğu doğmadığı halde, onun acentası olarak işlem yapan davalı .... Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şti. nin sorumlu tutulması doğru görülmemiş, kararın davalı .... Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şti. yararına bozulması gerekmiştir. .

 

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı .... Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şti. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın bu davalı yararına BOZULMASINA, temyiz harcı peşin alındığından davacıdan başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz eden davalıya iadesine, 08.12.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yargıtay Karar Arşivi