ANA SAYFA

 

Poliçenin döviz üzerinden düzenlenip düzenlenmediği


T.C.
YARGITAY
11. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2011/12844
KARAR NO : 2013/13687
Taraflar arasında görülen davada İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret ( Kadıköy 1. Asliye Ticaret ) Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen ....tarih ve ....sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş olmakla, duruşma için belirlenen 28.06.2013 günde başkaca gelen olmadığı yoklama ile anlaşılıp, hazır bulunan davacı vekili Av. T.T ile davalı vekili Av. K. Ö. dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakılmış olup, Tetkik Hakimi S. tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, dava dışı Özbekistan’da mukim firmanın kurmakta olduğu fabrikanın ihtiyacı olan makine ve teçhizatın temini işini müvekkilinin üstlendiğini, temin edilen makinelerin davalı şirkete taşıma rizikolarına karşı sigorta ettirildiğini, söz konusu makinelerin konteyner içinde taşındığı sırada hasarlandığının tespit edildiğini, poliçe ile teminat altına alınan zararın davalı yanca tazmin edilmediğini ileri sürerek, 329.500 USD'nin yıllık 5 faizi ile birlikte davalıdan tahsilini istemiştir.
Davalı vekili, poliçelerin TL üzerinden düzenlediğini, primin TL olarak ödendiğini, bu nedenle USD olarak talepte bulunulamayacağını, poliçedeki Institüte Corap Clauss A klozu 4/4.3'ncü maddesi gereğince zararın poliçe teminatı dışında kaldığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonunda, dava konusu emtianın üç ayrı poliçe ile teminat altına alındığı, 01.09.1997 tarihli poliçe ile teminat altına alınan zarar 190.000 USD olup, bu poliçenin tanzim tarihinde 1 USD = 166.210 TL (0,166210 TL) olmakla poliçe tanzim tarihindeki karşılığının 190.000 USD x 0,166210 = 31.579.90 TL olduğu, 27.10.2007 tarihli poliçe ile teminat altına alınan zarar 92.000 USD olup poliçe tanzim tarihinde 1 USD = 181.640 TL (yeni 0,181640 TL) olmakla poliçe tanzim tarihindeki karşılığının 16.710.88 TL olduğu, 13.10.1997 tarihli poliçe ile teminat altına alınan zarar 47.500 USD olup bu poliçenin tanzim tarihindeki karşılığı 175.230 TL (0,175230 TL) olmakla poliçe tanzim tarihi itibariyle karşılığının 8.323.42 TL olduğu, toplam zararın 56.615.21 TL hesaplandığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile 56.614,21 TL’nin dava tarihinden itibaren avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiştir. 
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, takdir olunan 990,00 TL duruşma vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, aşağıda yazılı bakiye 05,90 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 28.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. ( Av. Kamil ÖZBASAN arşivinden)

Yargıtay Karar Arşivi