ANA SAYFA

 

Sigorta sözleşmesinden kaynaklanan davada zamanaşımıYARGITAY
11. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2012/6817
KARAR NO : 2013/6409
Taraflar arasında görülen davada Ankara 10. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen ...tarih ve ....sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ....tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkili şirket tarafından yapımı üstlenilen inşaatın davalı sigorta şirketi tarafından inşaat sigorta poliçesi ile teminat altına alındığını, 15.08.2007 tarihinde fore kazıkların kırılması sonucunda 78.689,36 TL miktarında hasar meydana geldiğini, davalı sigorta şirketinin hasar dosyası açmasına rağmen müvekkilini oyalayarak ödeme yapmadığını, rizikonun teminat dışında kalmasını gerektirecek bir husus bulunmadığını ileri sürerek şimdilik 15.000 TL'nin ihbar tarihinden itibaren faizi ile davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davanın TTK'nun 1268. maddesi uyarınca 2 yıllık zamanaşımı süresi içerisinde açılması gerektiğini, bu sürenin dolmuş olması nedeniyle davanın zamanaşımına uğradığını savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, inşaattaki hasarın 15.08.2007 tarihinde meydana geldiği ve buna göre 5 günlük ihbar süresi de eklendiğinde 2 yıllık zamanaşımı süresinin 20.08.2009 tarihinde dolmuş olup işbu davanın 05.08.2010 tarihinde açıldığı gerekçesiyle TTK'nun 1268. maddesinde düzenlenen 2 yıllık zamanaşımı süresi içerisinde açılmayan davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 03,15 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 01.04.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
(Av. Kamil ÖZBASAN arşivinden)

Yargıtay Karar Arşivi