ANA SAYFA

 

ACENTELİK SÖZLEŞMESİ- YETKİ ŞARTI- YETKİLİ MAHKEME


T.C.

YARGITAY

11. Hukuk Dairesi

 

ESAS NO: 2014/15574

KARAR NO: 2014/16588

 

Y A R G I T A Y  I L A M I

 

 

Davacı vekili, taraflar arasında 17/08/2012 tarihinde acentelik sözlesmesi

imzalandıgını, ancak davalının olumsuz tavırları nedeniyle müvekkilinin portföyünü

kaybettigini, bu nedenle acentelik sözlesmesinin feshedildigini, müvekkilinin maddi ve

manevi zarara ugradıgını ileri sürerek 10.000 TL denklestirme tazminatı, 10.000 TL maddi

tazminat ve 20.000 TL manevi tazminatın faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava

etmistir.

Davalı vekili, yetkili mahkemelerin Istanbul Mahkemeleri oldugunu, esasa yönelik

olarak ise açılan davanın yerinde olmadıgını savunarak davanın reddini istemistir.

Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, 6100 sayılı HMK'nın 6.

maddesi uyarınca genel yetkili mahkemenin davalı gerçek veya tüzel kisinin dava açıldıgı

tarihteki yerlesim yeri mahkemesi olup, somut olayda davalının yerlesim yerinin dava

dilekçesinde de belirtildigi üzere Istanbul oldugu, ayrıca HMK'nın 17. maddesi geregince,

tacirler aralarında dogmus veya dogabilecek bir uyusmazlık hakkında bir veya birden fazla

mahkemenin sözlesme ile yetkili kılabilinecegi, somut olayda da, tarafların yetkili mahkeme

olarak Istanbul Mahkemelerini belirledikleri, sözlesme geregi davanın Istanbul

Mahkemelerinde açılmasının HMK'nın 17. maddesi geregi zorunlu oldugu gerekçesiyle

davacının davasının yetki yönünden reddine, kararın kesinlesmesinden itibaren iki hafta

içerisinde dosyanın yetkili Istanbul Mahkemesine gönderilmesinin talep edilmemesi halinde

davanın açılmamıs sayılmasına karar verileceginin davacıya ihtarına karar verilmistir.

Kararı davacı vekili temyiz etmistir.

Dosyadaki yazılara kararın dayandıgı deliller ile gerektirici sebeplere göre, davacı

vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde degildir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz

itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, temyiz harcı

pesin alındıgından baskaca harç alınmasına mahal olmadıgına, 03.11.2014 tarihinde

oybirligiyle karar verildi. ( Av. Kamil ÖZBASAN arşivinden)

Yargıtay Karar Arşivi