ANA SAYFA

 

Hayat Sigortası-Beyan Yükümlülüğü


YA        YARGITAY ONBİRİNCİ HUKUK DAİRESİ

ESAS                            KARAR

1999/7167                    2000/571

 

Taraflar arasındaki davanın Beyoğlu 1. asliye ticaret Mahkemesince görülerek verilen 06.07.1999 tarih ve 1998/.– 1999/. sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi duruşmalı olarak davalı vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için belirlenen 01.02.2000 günde davacı avukatı K. Ö. ile davalı avukatı C.A. gelip , temyiz dilekçesinin de süresinde verildiği anlaşıldıktan ve duruşmada hazır bulunan taraflar avukatları dinlendikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakılmıştı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi Ö. Ö. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe , layihalar , duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü.

 Davacı vekili , birleşen davalar ile , davalı şirkete hayat sigortası yaptırılan müvekkilinin eşi Cavidan’ın poliçe süresi dolmadan davalının teklifi üzerine 08.06.1998 primini yükseltip , sigortalılık süresini uzatarak , davacıya menfaatler gösterdiğini , sigortalı Cavidan’ ın 28.08.1998 tarihinde öldüğünü , ölüm tazminatı ve sene sonu kapitalinin tahsili için davalı aleyhine girişilen icra takiplerine itiraz ettiği ileri sürerek itirazın iptalini %40 inkar tazminatının tahsilini talep etmiştir.

 Davalı vekili , sigortalının süre uzatım talebinde sigortalılık süresi içinde oluşan kan kanseri hastalığını bildiği halde , müvekkiline bildirmediğinden poliçenin iptal edildiğini , davacının sadece veraset ilamındaki payı oranında sigorta bedelinin süre sonu bedelini isteyebileceğini, yenileme sırasında doktor raporu alınmamasının bilinen hastalığnı gizleyebileceği anlamı çıkarılamayacağını savunmuştur.

Mahkemece , toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre , sigortalı Cavidan’ın hayat sigortası poliçesinin süresi dolmadan yaptığı yenileme ile sigortalık süresini hastalığını gizleyerek 3 yıl uzattığı , uzatılan sürede ölümün gerçekleştiği , bu halde subjektif riziko ağırlaşmasının söz konusu olabilmesi için riziko ağırlaşmasının bizzat sigortalının fiil ve hareketi sonucu oluşması gerektiği , sigortalının doktor raporu alınmasını gerektirmeyen biçimde tercih hakkını kullandığından davalının fesih hakkını kullanmasını gerektiren bir ihlal söz konusu olmadığı menfaattar değişikliğinin geçerli olduğu , bu suretle ölüm tazminatı ve emeklilik kapitalinin tamamının davacıya ödenmesi gerektiği gerekçesiyle Beyoğlu 3 İcra Müdürlüğü’nün 1998/..sayılı dosyasına yapılan itirazın kısmen iptaline takibin 4.500.000.000.- Lira üzerinden % 80 reeskont faiziyle devamına , inkar tazminatı isteminin reddine , Beyoğlu 2 İcra Müdürlüğü’nün 1998/..sayılı dosyada takibin 235.792.556- Lira asıl alacak , 13.623.569- Lira işlemiş faiz üzerinden , asıl alacağın %80 faizi ile devamına , bu alacak likit olduğundan %40 inkar tazminatının davalıdan karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Dava  dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere , mahkeme kararının gerekçesinden dayanılan delillerin araştırılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve sigorta sözleşmesinin süre sonunda feshedilmeyip sadece süre uzatım yolu ile devam ettirilmiş bulunmasına ve davalı sigortacı tarafından davacı dosyasına ibraz edilen ve 25.05.1998 tarihini taşıyan belge yeni bir sigorta sözleşmesi yapılmasına yönelik olmayıp eski sigorta sözleşmesinin davanın niteliğinde bir içerik taşımasına ve bir belgede yeni sigorta sözleşmesinde aranması gereken ihbar yükümlülüğüne ilişkin bir beyanın sigortalıdan istenmemiş bulunmasına göre ve nihayet oluşan rizikonun da hayat sigortası kapsamında bir riziko niteliğinde bulunmasına , bunun dışında sigorta sözleşmesine ekli genel şartlarında davalı sigortanın savunmasını teyit eden bir hüküm yer almamasına göre , yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalının temyiz itirazlarının reddi ile kararın ONANMASINA , 65.000.000.- Lira duruşma vekillik ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine , aşağıda yazılı bakiye 40.240.000.- Lira temyiz edenden alınmasına , 01.02.2000 tarihinde oybirliği ile karar verildi. ( Av. Kamil ÖZBASAN arşivinden)

 

Yargıtay Karar Arşivi