ANA SAYFA

 

NAKLİYAT SİGORTASI - KAMYON KLOZU - DAR TEMİNAT


T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/13763

K. 2012/20737

T. 13.12.2012

Dava, davalı sigorta şirketine emtia nakliyat sigorta poliçesi sigortalı emtianın taşınması sırasında meydana gelen hasar nedeniyle uğranılan zararın tazmini istemine ilişkindir. TTK`nun 1312/1. maddesi uyarınca karada ve iç sularda taşınan eşyanın sigortası halinde sigortacı, aksine mukavele yoksa, eşyanın taşıyıcıya teslimi tarihinden itibaren gönderilene kanunen teslim edilmiş sayıldığı zamana kadar, her ne sebeple olursa olsun maruz kaldığı hasarlardan mesuldur. Anılan maddede taşınan eşyanın, aksine sözleşme bulunmadıkça, taşıma sırasında oluşacak tüm risklere karşı sigorta güvencesi altına alındığı açık bir şekilde hükme bağlanmıştır.

Somut olayda ise davalı şirket tarafından düzenlenmiş bulunan sigorta poliçesinde sigortanın "Kamyon klozu" hükümlerine göre akdedildiği belirtilmiştir. Kamyon klozunda hangi risklerin sigorta güvencesi altına alındığı sayılmaktadır. Bu kloz hükümleri uyarınca, ateş, yıldırım, seylap, dere taşması, çığ toprak ve dağ heyelan, köprü yıkılması yolların çökmesi ve kamyon veya treylerin devrilmesi, yanması, çarpması ve çarpışması neticesinde taşınan malın uğrayacağı ziya ve hasarlar muafıyetsiz olarak sigorta güvencesi altına alınmaktadır. Bu durumda, klozda sayılan rizikolardan dolayı taşınan malın zarara uğraması halinde oluşan zararın bu sigorta güvencesi kapsamında tazmini mümkün olmaktadır. Davaya konu zararın poliçede kararlaştırılan kamyon klozu kapsamında sayılan rizikolardan doğmayıp, dava dilekçesinde yükleme ve paketleme sırasında olabileceği iddia edilmiş olmakla, söz konusu zararın kamyon klozu kapsamında kalan bir rizikodan doğduğunun kabulü mümkün değildir. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda belirtilen klozda sayılan rizikolardan olduğu görüşü dosya içeriğine ve iddiaya uygun düşmediği gibi, sigortalı emtiada meydana gelen zararın taraflarca uygulanması kararlaştırılmış Kamyon klozu hükümleri kapsamında teminat altına alınan bir rizikodan doğmadığı anlaşıldığından davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde kısmen kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın bu nedenle davalı yararına bozulması gerekmiştir.

Yargıtay Karar Arşivi