ANA SAYFA

 

Uluslararası demiryolu taşımaları ( COTIF )- Forwarder ın sorumluluğu


T.C.
YARGITAY
11. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2012/4720
KARAR NO : 2013/7251
Taraflar arasında görülen davada Üsküdar (Kapatılan) 4. Sulh Hukuk Mahkemesi’nce verilen ....tarih ve .....sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi G. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkili nezdinde sigortalı bulunan dava dışı H Sanayi Ticaret AŞ. 'nin Polonya'dan ithal edip de davalılardan N Uluslararası Taşımacılık ve Ticaret Limited Şirketi'nin taşımasını gerçekleştirdiği demonte biçerdöverler ile bunların yakıt ve aksesuarlarının Nakliyat Emtia Abonman Alt Sigorta Poliçesi ile sigorta teminatı altına alındığını, söz konusu emtianın taşınması esnasında ekspertiz raporunda belirtildiği üzere 16/04/2010 tarihi ile 03/05/2010 tarihleri arasında ahşap kasa kapakları üzerinde sabitleme çivilerinin sökülerek kapağın açılması sonrasında kasa içerisindeki malzemelerden bir kısmının, sevk edilen biçerdöverler üzerindeki bir kısım aksesuarlar ile makineler içerisinde yakıtların çalınması sonucunda söz konusu zararın meydana geldiğini, bu eksiklik sebebiyle müvekkilinin sigortalısına 22/07/2010 tarihinde poliçe limiti dahilinde 3.327,00 TL hasar tazminatı ödediğini ileri sürerek, fazlaya ilişkin her türlü talep ve dava hakları saklı kalmak kaydıyla 3.327,00 TL'lik hasar tazminatı ödemesinin ödeme tarihi olan 22/07/2010 gününden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte rücuen davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı N Taşımacılık ve Ticaret Ltd. Şti vekili, dava konusu taşımanın demiryolu taşıması olduğunu, navlun faturasının bu şekilde kesildiğini, müvekkili Natco Taşımacılığın forwarder sıfatını taşıdığını, fiili taşımanın T.. tarafından gerçekleştirildiğini, Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme (COTİF) hükümlerine göre açık vagon ile yapılan taşımalarda meydana gelen kayıp ve hasar durumunda taşıyıcının sorumluluğunun bulunmadığını, bu nedenle forwarderın da sorumlu tutulamayacağını savunarak, davanın reddini savunmuştur.
Davalı T.. İşletmesi Genel Müdürlüğü vekili, yetki ilk itirazında bulunmuş, davacının sigortalısının zararını ve zararı karşıladığını ispatlaması gerektiğini, taşımanın açık vagonla yapılması nedeniyle müvekkilinin kayıp ve hasardan sorumlu olmadığını, CIM Taşıma Belgesine kayden taşınan ve varış garında alıcısana teslim edilen emtiada eksiklik olması durumunda bunun tutanakla tespit ettirilmiş olması gerektiğini, davacının delilleri arasında böyle bir tutanağın bulunmadığını, avans faizi talebinin de yasaya aykırı olduğunu savunarak, davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece, davalılar tarafından gerçekleştirilen taşıma sırasında zararın meydana geldiği iddiasının ispatlanamadığı, bu nedenle de davacının sigortalısının zararından davalıların sorumlu olmadıkları gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgeelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve taşımanın açık vagonda yapılmış olmasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanana nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarınını reddiyle usul ve kanuna uygun buulnan hükün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,15 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 15/04/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  ( Av. Kamil ÖZBASAN arşivinden)

Yargıtay Karar Arşivi