ANA SAYFA

 

Kasko sigortası ile verilen yük klozu


                

               YARGITAY ONBİRİNCİ HUKUK DAİRESİ

ESAS                            KARAR

2006/10761                  2007/13817

 

 

 Taraflar arasında görülen davada Kadıköy Asliye 1 Ticaret Mahkemesi’nce verilen …tarih ve 2004/.. – 2006/… sayılı kararın Yargıtay’ca incelemesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dava dosyası için Tetkik Hakimi D. Ç. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar , duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup , incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

 

Davacı vekili , müvekkiline ait 34 ..2509 ve 34 ..5288 plakalı 2 adet aracın davalı şirkete kasko sigorta poliçesiyle sigortalı olduğunu , poliçede bu araçlarda taşınan yük için ed teminat verildiğini , 10.04.2004 tarihinde Carrefoursa otoparkında iken her iki aracında kapalı kasalarının açılarak içinde bulunan muhtelif tekel ürünlerinin çalındığını ancak davalının zararı ödemediğini ileri sürerek 4.920.470,000 TL.’ nin olay tarihinden itibaren işleyecek reskont oranında faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

 

Davalı vekili , poliçedeki taşınan yük klozunda , taşınan yükün aracın uğrayacağı tam kasko hasarları sonucunda zarar görmesi halinde teminat kapsamında olduğunun belirtildiğini , dava konusu olayda tam kasko hasarı söz konusu olmadığından ve sadece araç içindeki emtia çalındığında müvekkilinin sorumlu tutulamayacağını savunarak davanın reddini istemiştir.

 

Mahkemece toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre , taşınan yük klozu gereğince araçta bulunan emtianın aracın uğrayacağı tam kasko hasarları sonucunda zarar görmesi halinde sigorta kapsamına dahil edileceği , tam kasko hasarlarının ise aracın ani ve harici etkiler neticesinde hasarlanması , yanması . çalınması veya çalınmaya teşebbüs hallerini kapsadığı , 34 ..5288 plakalı aracın bu hırsızlık sonucunda hasar gördüğü arka bagaj kapı sol camının tamamen sökülmüş olması nedeniyle araçta kasko hasarı oluştuğu %10 muafiyet tenzili ile bu araçtaki çalınan emtialar nedeniyle 4.248.603.000 TL.’lik zarardan davalının sorumlu olduğu , davalının temerrüde düşürüldüğü tarih belirlenmediğinden ekspertiz raporu tarihinin esas alınması gerektiği , 34 .. 2509 plakalı aracın kapı kilidinin yerinin boş olduğu ve araçta başkaca hasar bulunmadığının düzenlenen tutanakla sabit olduğu , genel şartlar gereğince hırsızlık nedeniyle meydana gelen hasarın teminat masrafı içinde hırsızlığın sigortalı eşya veya malların bulunduğu mahallelere gizlice girip saklanmak suretiyle yapılmış olması veya sigorta ettirene , efradına yada müstahdemlerine söz ve şiddet kullanmak , ölümle tehdit etmek , yaralamak , öldürmek , öldürmek suretiyle yapılmış olmasının zorunlu olduğu , davacıya ait 34 .. 2509 plakalı araçta bu hallerden biri nedeniyle hırsızlığın gerçekleştiğinin ispatlanamadığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

 

Kararı taraf vekilleri temyiz etmiştir.

 

1 – Dava , taşınan taşınan yük kozlunu da içeren kasko sigorta sözleşmesine dayalı  tazminat istemine ilişkindir. Poliçedeki taşınan yük klozunda  “ sigorta ettirilen araçta taşınan ve araç sahibine ait emteanın aracın uğrayacağı tam kasko hasarları sonucunda zarar görmesi halinde , her bir olayda kesinleşmiş zarar tutanağının %10 u oranında muafiyetle poliçede yazılı değer üzerinden sigorta kapsamına dahil edilmiştir.” denilmektedir. Anılan hükümden de anlaşılacağı üzere münhasıran yüke ilişkin teminat verilmemiş , ancak aracın uğrayacağı tam kasko hasarları sonucunda yüke ir zarar gelirse yükün içinde teminat verilmiştir. Dava konusu olayda sigortalı araçların çalınması veya çalınmaya teşebbüsü söz konusu değildir , park halindeki araçlardan sadece yük çalınmıştır. Mahkemece , poliçedeki kloz yanlış yorumlanarak davanın tamamen reddi yerine , davanın kısmen kabulüyle 34 .. 5288 plaka sayılı araçta hırsızlık nedeniyle hasar oluştuğu belirtilerek bu araçtan çalınan emtia zararından davalının sorumlu utulması doğru görülmemiş , kararın bu nedenle davalı sigorta yararına bozulması gerekmiştir.

 

2 – bozma neden ve şekline göre davacı vekilinin temyiz itirazlarının incelenmemesine gerek görülmemiştir.

 

SONUÇ: Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün davalı yararına BOZULMASINA , 2 nolu bentte belirtilen nedenle davacı vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına , ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine , 05.11.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.(Av. Kamil ÖZBASAN arşivinden)    

Yargıtay Karar Arşivi