ANA SAYFA

 

Emniyeti suistimal sigortası-(Güveni Kötüye Kullanma teminatı)


YARGITAY
11. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2012/4736
KARAR NO : 2013/5374
Taraflar arasında görülen davada İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen .....sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ......tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkiline ait mağazanın davalı sigorta şirketi tarafından Emniyeti Suistimal Sigorta Poliçesi ve Hırsızlık Sigorta Poliçesiyle sigortalı olduğunu, söz konusu mağazadaki çelik kasada meydana gelen hırsızlık neticesi 8.918,54 TL'nin çalındığını ileri sürerek, bu miktarın faiziyle tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, jandarma tarafından kasa üzerinde yapılan incelemede kasanın şifresinin girildikten sonra hiç zorlanmadan anahtar ile açılmış olduğunu, mağaza giriş ve çıkışlarında zorlama, kırma, delme izi olmadığını, her girişin kendi anahtarı ile açılmış olduğu izlenimi bulunduğunu, alarmın devrede olmasına rağmen çalmadığını, bu durumun hırsızlık poliçesi teminatında olmadığını, bu olayın çalışanlarca da yapıldığına dair delil olmadığından emniyeti suistimalin de ispat edilemediğini savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, içerisinden para alındığı iddia olunan kasanın şifreyi bilen ve anahtarı olan kişi tarafından iz bırakmadan açılabileceği tespit edilmekle, davacı işyerindeki olayın hırsızlık sigorta poliçesinin konusunu teşkil etmediği ve teminatına girmediği, davacının emrinde çalışan kişiler yönünden herhangi bir savcılık soruşturmasının bulunmadığı, personelin bu suçu işlediğinin tespit edilemediği, bu durumda olayın emniyeti suistimal sigorta poliçesinin teminatına da girmediği gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
1-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin aşağıdaki bent dışında kalan sair temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Dava, sigortalının sigorta poliçesine dayalı olarak sigortacıdan tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davacının emrinde çalışan kişiler yönünden herhangi bir savcılık soruşturması bulunmadığı, personelin bu suçu işlediğinin tespit edilemediği, olayın emniyeti suistimal sigorta poliçesi teminatına girmediği gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmişse de, işyerindeki kasanın şifresini bilen ve kasa anahtarı bulunan davacı işyerindeki mağaza sorumlusu .......ın karakolda şüpheli sıfatıyla beyanlarının tespit edildiği, parmak izlerinin alındığı dikkate alınarak, bu kişiler hakkında yürütülen soruşturma akıbeti araştırılarak emniyeti suistimal sigorta poliçesi yönünden deliller değerlendirilerek bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, davacı vekilinin temyiz itirazı yerinde görülerek kararın davacı yararına bozulması gerekmiştir."
(Av.Kamil Özbasan arşivinden)

Yargıtay Karar Arşivi