ANA SAYFA

 

İNŞAAT GÜRÜLTÜSÜ - ÇEVRE KANUNU - MANEVİ TAZMİNAT


 YARGITAY

14.HUKUK DAİRESİ

 

ESAS NO:2014/2682

KARAR NO:2014/7847

                                                     YARGITAY İLAMI

                                               

MAHKEMESİ    : İstanbul Anadolu 16. Asliye Hukuk Mahkemesi

TARİHİ             :16.11.2012

NUMARASI       :2011/...-2012/...

DAVACILAR      :K.. Ö..

DAVALI             :A... İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş,

    

 

         Davacılar vekili tarafından, davalı aleyhine 16.05.2011 gününde verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 16.11.2012 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı vekili ve davalı vekili tarafından  istenilmekte süresinde olduğu anlaşılan temyiz  dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün evrak incelenerek gereği düşünüldü ;

 

                                                       K A R A R

 

     Yapılan  yargılamaya, toplanan delillere ce dosya içeriğine göre, mahkeme kararı ve dayandığı gerekçeler usul ve yasaya uygun bulunduğundan yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA aşağıda yazılı onama harcının temyiz edene yükletilmesine 11.06.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi..

 

T.C.

İstanbul Anadolu 16.Asliye Hukuk Mahkemesi

E : 2011/...

K :2012/...

DAVACILAR      :K... Ö...

DAVALI             :A... İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş,

 

Davacı, davalı inşaat şirketinin Towerland projesi inşaatını yaptığını, kamuoyunda A.... İnşaat olarak bilindiğini, şantiye çalışmalarının çevre kanununun 14 ve 15 maddeleri ile yönetmeliğin 23/b-c ve 39/2 maddeleri  gereğince gece çalışma yasaklanmasına rağmen, 2010 yılı temmuz ayından başlamak üzere aylarca ve her gece geç saatlere kadar gürültülü bir biçimde devam ettiğini, bizzat davalı firma yetkililerine ve sahibine başvurarak bu ihlallerden zarar gördüklerini beyan etmelerine  rağmen faaliyete devam edildiğini, pek çok kez ilgili makamlara  şikayette bulunulduğu ve davalı hakkında ceza uygulaması yapıldığını ancak Devlet otoritesini hiçe sayıp hukuki çiğnemeye ve müvekkillerini mağduriyete  ısrarla devam ettiğini, davacıların iyi ve eğitimli bir sosyal çevreden geldiklerini, 9 ay boyunca hemen her gece yüzlerce kez süren haksız eylem karşısında zarara uğradıklarını, uyku problemi çektiklerini, yemek saatinde ve sonrasında gece boyunca gürültüden doğan gerginlik ve huzursuzluk ile kronik sırt ağrıları çektiklerini, okul ve işe gitmek için çok erken saatte kalkmak zorunda olduklarından dinlenmedikleri gibi rahatta uyuyamadıklarını, ruhen ve bedenen yıprandıklarını beyanla, her bir davacı için ....,00 TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

SAVUNMA

    Davalı vekili yargılamaya katılmış, cevap dilekçesi de sunarak, davayı kabul etmediklerini, müvekkil şirketin hakkaniyet duygusunu ilke edinen ve adalet ilkesine sonsuz saygı gösteren ve hukukun egemenliğinin her zaman içinde korunması gerektiğine inandığını, bu nedenle haklarındaki iddialara katılmanın mümkün bulunmadığını, davalı şirketin faaliyetlerinin sürdürülmesi sırasında herhangi bir bireyi mağdur etme niyeti ve kastından bahsedilmesinin akla ve mantığa aykırı bulunduğunu, ülkenin itibar sahibi inşaat firmalarından olan davalının zarar verme zihniyetine sahip olmadığını, ülkede çok büyük projeleri üstlendiğini, çok sayıda şantiyesi bulunduğunu bugüne kadar yapılan çalışmalar nedeni ile kimsenin olumsuz tepkisi ile karşılaşmadığını, dava konusu yerdeki inşaat çalışmaları sırasında yasada ve yönetmelikte belirtilen şartlara uyulup, hiçbir zaman bu sınırların ihlal edilmediğini, komşu taşınmaz maliklerinin bir arada yaşamaktan kaynaklanan bazı ihlallere katlanmak görevi bulunduğunu, müvekkilinin hoşgörü sınırlarını aşan eylemi olmadığını beyanla, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

DELİLLER VE GEREKÇE

      Ataşehir Belediye Başkanlığına yazı yazılmış, davalı A.... İnşaat A.Ş tarafından şantiyesi iler ilgili tutanak örnekleri istenmiştir. Ataşehir belediye Başkanlığının 12.07.2011  günlü yazısı ekinde tüm belgelerin örnekleri gönderilmiştir. İncelemesinde  ... 2/1 Blok sakinleri tarafından çeşitli tarihlerde Ataşehir Belediye Başkanlığına başvuruda bulunulduğu, gürültü ve gece çalışması nedeni ile A... İnşaat ve Eğitim A.Ş nin inşaat faaliyetlerinin durdurulmasının istendiği, Ataşehir Belediye Başkanlığı tarafından çeşitli tarihlerde tutulan tutanaklar ile şirkete gerekli uyarıların yapıldığı anlaşılmıştır..

        Davacı vekili tarafından gece yapıldığı iddia edilen çalışmalarla ilgili fotoğraf ve belgeler dosyaya sunulmuştur.

        Davacı vekilinin sunduğu gece çalışmalarını içerir CD ‘nin çözümünün sağlanması yönünden bilirkişi incelemesi yapılmıştır. Bilirkişi tarafından verilen 21.05.2012 günlü rapor ve ekindeki fotoğraflarda, dava konusu şantiyedeki çalışmaların ayrıntılı olarak saat ve tarih belirtilmek sureti ile tespit edildiği anlaşılmıştır.

 

       Tüm dosya kapsamı, incelenen belgeler, bilirkişi raporları, dinlenen tanık anlatımları ve özellikle Ataşehir Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen tutanak içerikleri göz önüne alındığında, davalı şirketin yapımını sürdürdüğü inşaatın, davacıların konutuna çok yakın mesafede bulunduğu anlaşıldığından, inşaat çalışmalarının yasaya aykırı olarak gece geç saatlerde sürdürüldüğü tespit edildiğinden, inşaatın büyüklüğü göz önüne alındığında, davacıların geceleri dinlenmeleri gereken saatlerde yoğun gürültü karşısında kaldıkları anlaşılmakla, bu derece büyük inşaatın çıkaracağı gürültü karşısında uykusuz kalacakları, rahatsızlık ve sıkıntı duyacakları ve sosyal yaşantılarının önemli ölçüde etkileneceği düşüncesine varıldığından, davalı şirketin uzun süren devam eden inşaat çalışmaları sebebi ile davacıların dinlenme hak ve özgürlüklerini ihlal ettiği ve bu durumun kişilik haklarına saldırı niteliğini oluşturduğu anlaşıldığından, her ne kadar çekilen sıkıntının maddi olarak karşılanması mümkün değil ise de bir ölçüde giderilebilmesi yönünden hükümde belirtilen tutarda manevi tazminata karar vermek gerekmiştir..

Yargıtay Karar Arşivi