ANA SAYFA

 

SİGORTA TAHKİM’DE AVUKATLIK ÜCRETİ


T.C.YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/15884 K. 2013/14731

T. 31.10.2013

Davacı başvuru dilekçesinde, davacının desteğinin davalıya zorunlu mali sorumluluk poliçeli ile sigortalı aracın sürücüsü olarak aracı sevki sırasında meydana gelen trafik kazasında vefat ettiğini belirterek, fazlaya dair haklarını saklı tutarak toplam 167.700,00.-TL destek tazminatının temerrüt tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile tahsilini talep etmiş, talebini ıslah dilekçesi ile arttırmıştır.
Davalı …..Sigorta A.Ş. vekili, davalıya sigortalı araç sürücüsünün kusuruyla meydana gelen kaza sonucu davacıların tazminat talep etme haklarının bulunmadığını, davacıların 3. kişi sayılamayacağını belirterek davanın reddini savunmuştur.
Sigorta Tahkim Komisyonunca, iddia, savunma, toplanan kanıtlara ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; başvurunun kabulü ile toplam 186.203,05.-TL destek tazminatının temerrüt tarihi olan 10.02.2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle tahsiline karar verilmiş; karar davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir.
5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 30/17. maddesi "Talebi kısmen ya da tamamen reddedilenler aleyhine hükmolunacak vekalet ücreti, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde belirlenen vekalet ücretinin beşte biridir" hükmünü, karar tarihindeki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin "Tahkimde Ücret" 16. maddesi ise "Hakem önünde yapılan her türlü hukuki yardımlarda da bu Tarife hükümleri uygulanır" hükmünü içermektedir. Davacının talebi yönünden kısmi kabul sözkonusu olduğu ve SK'nın 30/17. maddesinin kısmen veya tamamen reddedilen talep bakımından davalı lehine hükmedilecek vekalet ücreti için uygulanması gerektiği gözönüne alınarak her bir davacı yönünden ayrı ayrı ve AAÜT'nin 12. maddesi gereğince tam nispi vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken, 1/5 oranında vekalet ücretine hükmedilmesi doğru görülmemiştir.
Ne var ki, yukarıda belirtilen husus bozma nedeni ise de, bu yanılgının giderilmesi yargılamanın tekrarını gerektirir nitelikte görülmediğinden hükmün 6100 sayılı HMK'nın geçici 3/II. maddesi delaletiyle 1086 sayılı HMUK'nm 438/7. maddesi uyarınca düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

Yargıtay Karar Arşivi