ANA SAYFA

 

İnşaat Gürültüsü- Gece Çalışma İzni- Yürütmesinin Durdurulması


T.C.

İSTANBUL

6. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2013/1659

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI

İSTEYEN (DAVACI

İSTEMİN ÖZETİ : Davacının ikamet ettiği yerin komşuluğunda yer alan ve Ataşehir İlçesi Atatürk Mahallesi 2446 ada 2 parsel sayılı taşınmazda bulunan inşaat için 19.00-22.00 saatleri arasında çalışma izni verilmesine ilişkin 29.04.2013 tarih 130 sayılı Mahalli Çevre Kurulu kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

[SAVUNMA][ ][ÖZETİ] : Dava konusu işleme karşı i tirazın kurul sekreteryasına yapılması gerektiği ve dava konusu işlemin tesis edilmesinde TOKİ iştiraki bulunduğundan kamu yararı bulunduğu dolayısıyla inşaai faaliyetin daha fazla uzamadan bitirilmesi için mevzuata uygun olarak dava konusu işlemin tesis edildiği iddiasıyla davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren İstanbul 6. İdare Mahkemesince; gereği görüşüldü:

Dava; d avacının ikamet ettiği yerin komşuluğunda yer alan ve Ataşehir İlçesi Atatürk Mahallesi 2446 ada 2 parsel sayılı taşınmazda bulunan inşaat için 19.00-22.00 saatleri arasında çalışma izni verilmesine ilişkin 29.04.2013 tarih 130 sayılı Mahalli Çevre Kurulu kararının iptali istemiyle açılmıştır.

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliğinin Şantiye alanları için çevresel gürültü kriterleri başlıklı 23. maddesinde "(1) Şantiye alanlarından çevreye yayılan gürültü seviyesi ve gürültünün önlenmesine ilişkin kriterler aşağıda belirtilmiştir:

a) Şantiye alanındaki faaliyet türlerinden çevreye yayılan gürültü seviyesi Ek-VII'de yer alan Tablo-5'te verilen sınır değerleri aşamaz.

b) Konut bölgeleri içinde ve yakın çevresinde gerçekleştirilen şantiye faaliyetleri gündüz zaman dilimi dışında akşam ve gece zaman dilimlerinde sürdürülemez.

ç) Kamu yararı gerektiren baraj, köprü, tünel, otoyol, şehir içi anayol, toplu konut gibi projelerin inşaat faaliyetleri ile şehir içinde gündüz trafiği engelleyecek inşaat faaliyetleri gündüz zaman diliminde çalışmamak koşuluyla Ek-VII'de yer alan Tablo-5'teki gündüz değerlerinden akşam için 5 dBA, gece için 10 dBA çıkartılarak elde edilen sınır değerlerin sağlanması ve bu kapsamda alınacak İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile sürdürülebilir." hükmü yer almıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden; Ataşehir İlçesi Atatürk Mahallesi 2446 ada 2 parsel sayılı taşınmazın E.K. GYO mülkiyetinde bulunduğu, arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı işi kapsamında A. İnşaat ve Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketinin işin yüklenicisi olduğu, A. İnşaat ve Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketinin Ataşehir Belediye Başkanlığına 20.03.2013 tarihinde çevrenin fiziki koşulları ve trafik yoğunluğundan dolayı çevreye daha fazla rahatsızlık vermemek amacıyla iş günleri 07:00 - 22:00 arası tatil günleri 09:00 - 22:00 arasında çalışma yapılabilmesi için gerekli izinlerin verilmesi istemiyle başvuru yapıldığı, davalı idare tarafından projede kamu yararı bulunduğundan gündüz zaman dilimindeki faaliyetine ek olarak saat 19:00 - 22:00 arasında da izin verilmesine ilişkin 29.04.2013 tarih 130 sayılı kararın alınması üzerine anılan kararın iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Davalı idare tarafından dava konusu işlemin tesis edilmesinde TOKİ iştiraki bulunduğundan kamu yararı bulunduğu iddia edilmiş ise de inşai faaliyetin kamu kurumu tarafından yapılmasının/yaptırılmasının kamu yararı kapsamında değerlendirmek için yeterli olmadığı ve kamu kurumlarının da mevzuat hükümlerine uymak zorunda oldukları dikkate alındığında davalı idarenin iddialarına itibar edilmemiştir.

Yukarıdaki yönetmelik hükmüne göre şehir içinde gündüz trafiği engelleyecek inşaat faaliyetleri gündüz zaman diliminde çalışmamak koşuluyla sınır değerlerin sağlanması ve bu kapsamda alınacak İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile sürdürülebileceği, konut bölgeleri içinde ve yakın çevresinde gerçekleştirilen şantiye faaliyetlerinin gündüz zaman dilimi dışında akşam ve gece zaman dilimlerinde sürdürülemeyeceği belirtilmiştir.

Olayda, yüklenici firmanın çevrenin fiziki koşulları ve trafik yoğunluğundan dolayı gündüz verimli çalışamadığını belirterek gece de çalışmak için izin istemesi üzerine davalı idare tarafından gündüz zaman diliminde inşai faaliyette bulunmamak koşuluyla sınır değerleri aşmadan ve bu kapsamda alınacak izin kararı ile faaliyetini sürdürmesine izin verebileceği açıktır.

Bu durumda gündüz zaman diliminde inşai faaliyette bulunmamak koşuluyla sınır değerleri aşmadan ve bu kapsamda alınacak izin kararı ile faaliyetini sürdürmesine izin verilmesi gerekirken gündüz zaman dilimindeki faaliyetine ek olarak 19:00 - 22:00 saatleri arasında çalışma izni verilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına isteminin KABULÜNE, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 gün içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere, 10/10/2013 tarihindeoybirliği yle karar verildi.

Yargıtay Karar Arşivi