KANUNLAR
 • SİGORTACILIK KANUNU
 • FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU
 • TÜRK TİCARET KANUNU-6102 SAYILI

 • YÖNETMELİKLER
 • AKTÜERLER YÖNETMELİĞİ
 • BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK
 • HAYAT SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ
 • SİGORTA ŞİRKETLERİ VE REASÜRANS ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ
 • SİGORTA SEKTÖRÜNE İLİŞKİN GRUP MUAFİYET TEBLİĞİ
 • SİGORTA ACENTELERİ YÖNETMELİĞİ
 • SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK
 • SİGORTA EKSPERLERİ YÖNETMELİĞİ
 • SİGORTA ACENTELERİ YÖNETMELİĞİ
 • SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLERİ YÖNETMELİĞİ
 • Güvence Hesabı Yönetmeliği
 • SİGORTACILIKTA TAHKİME İLİŞKİN YÖNETMELİK
 • ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ
 • SİGORTA ACENTELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 • KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 • GENEL ŞARTLAR
 • KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ
 • Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları
 • YANGIN SİGORTASI GENEL ŞARTLARI
 • İNŞAAT SİGORTALARI POLİÇELERİ GENEL ŞARTLARI
 • BORÇ ÖDEME SİGORTASI GENEL ŞARTLARI
 • SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI
 • ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI
 •