11 Ekim 2014 CUMARTES
Resm Gazete
Say : 29142
YNETMELK
Ba
bakanl
k (Hazine M
ste
arl
)
tan:
S
GORTA ACENTELER
Y
NETMEL
NDE DE
KL
K
YAPILMASINA
L
K
N Y
NETMEL
K
MADDE 1
22/4/2014 tarihli ve 28980 say
l
Resm
Gazete
de yay
mlanan Sigorta Acenteleri Y
netmeli
inin
5 inci maddesinin
nc
f
kras
y
r
rl
kten kald
r
lm
t
r.
MADDE 2
Ayn
Y
netmeli
in 13
nc
maddesine a
a
daki d
rd
nc
f
kra eklenmi
tir.
(4) 6361 say
l
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman
irketleri Kanunu uyar
nca sigorta acenteli
i yapma
yetkisi tan
nan finansal kiralama ve finansman
irketleri sigorta acenteli
i faaliyetinde bulunabilmelerini teminen bu
Y
netmelikte 5 inci maddenin birinci, d
rd
nc
f
kralar
, 7, 8, 9, 12 nci madde h
k
ml
eri ve 18 inci maddenin
nc
f
kras
hari
olmak
zere aranan
artlar
yerine getirmek suretiyle Levhaya kaydedilir. Bu kurumlar i
tigal konular
na
giren i
lere ili
kin sigorta s
zle
melerinin yap
lmas
na arac
l
k d
nda sigortac
l
k i
lemleriyle i
tiga
l edemez. Bu ku-
rumlar uygunluk belgesi ba
vurusunda ek 2, ek 4, ek 6, ek 7, ek 8 ve ek 9
u doldurarak teslim eder.
MADDE 3
Ayn
Y
netmeli
in 18 inci maddesi a
a
daki
ekilde de
i
tirilmi
tir.
MADDE 18
(1) Sigorta
irketleri ve acentelerin hesap ve k
ay
t d
zenlerini
er ayl
k d
nemler itibariyle
mutabakat
al
mas
na uygun olacak
ekilde olu
turmalar
ve en ge
ilgili d
nemi takiben bir ay i
inde mutabakat sa
-
lamalar
gereklidir.
(2) Acenteler, arac
l
k ettikleri prim tutarlar
ve tahakkuk eden komis
yonu
al
t
klar
irketler baz
nda takip
eder. Sigorta
irketleri, ilgili acentenin ula
abilece
i
ekilde, acentelerin d
zenledi
i poli
elerle ilgili olarak prim, hasar
ve M
ste
arl
k
a uygun g
r
lecek di
er bilgilere ili
kin altyap
y
kurar.
(3) Acentele
r hesaplar
n
ve mali tablolar
n
M
ste
arl
k
a belirlenecek usul ve esaslara uygun olarak tutmak
zorundad
r.
MADDE 4
Ayn
Y
netmeli
in ge
ici 1 inci maddesi a
a
daki
ekilde de
i
tirilmi
tir.
GE
C
MADDE 1
(1) Bu Y
netmeli
in finansal kiralama ve
finansman
irketleri, acentelik s
zle
mesi,
teknik personel, yard
mc
teknik personel ve m
d
rle ilgili h
k
mlerine 30/4/2015 tarihine kadar, di
er h
k
mlerine
22/10/2014 tarihine kadar uyum sa
lan
r.
MADDE 5
Ayn
Y
netmeli
e ekte yer alan EK
-
9 eklenmi
tir.
MADDE 6
Bu Y
netmelik yay
m
tarihinde y
r
rl
e girer.
MADDE 7
Bu Y
netmelik h
k
mlerini Hazine M
ste
arl
n
n ba
l
oldu
u Bakan y
r
t
r